top of page

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ JA YLEISET SOPIMUSEHDOT

Päivitetty viimeksi 6.5.2021

​ 

Yleinen määritelmä: 

”LAURI”, joka on määritelty tässä asiakirjassa ja kaikkien LAURI-tuotteiden, aktiviteettien ja vuokrausten tarjouksen tai tilausvahvistuksen yhteydessä, on seuraava yritys ja kiinteistö, joka sijaitsee seuraavassa osoitteessa: Hilla House Oy, y-tunnus 2860272-4; osoite: Pohjolankatu 25, 96100 Rovaniemi, Suomi. 

Sisältö: 

A) TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

B) YLEISET SOPIMUSEHDOT LAURIN TARJOAMILLE PALVELUILLE JA TUOTTEILLE

C) YLEISET SOPIMUSEHDOT VERKKOSIVUN WWW.LAURIHOUSE.COM KÄYTTÖÖN

​ 

A) TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ 

1. REKISTERINPITÄJÄ
Nimi: Hilla House Oy (y-tunnus: 2860272-4), tästä lähtien "LAURI".  

Osoite: Pohjolankatu 25, 96100 Rovaniemi, SUOMI 
Puhelin: +358 44 70 600 60 
Sähköpostiosoite: laurihouse@outlook.com 

​ 

2. TIETOSUOJAVASTAAVA
Nimi: Lukas Allemann 
Osoite: Pohjolankatu 25, 96100 Rovaniemi, SUOMI 
Puhelin: +358 44 70 600 60 
Sähköpostiosoite: laurihouse@outlook.com 

​ 

3. REKISTERIN NIMI
Asiakas-, kumppanuus- ja markkinointirekisteri.

​ 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietojen käsittelyn perusteet perustuvat sopimus- tai kumppanuussuhteeseen, tai asiakkaan nimenomaiseen suostumukseen. Rekisterin pääasiallinen tarkoitus on hallinnoida henkilötietoja, jotka vaaditaan LAURIn ja sen asiakkaiden sekä kumppaneiden väliseen yhteistyöhön, ja varmistaa asiakaspalvelun sekä palveluiden ja tavaroiden oston sujuvuus.

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:
· tuotteiden ja aktiviteettien ostoihin sekä vuokrauksiin, sekä niiden toteutukseen ja todentamiseen
· tuotteiden ja aktiviteettien ostoihin sekä vuokrauksiin verkkokaupan kautta, niiden toteutukseen ja todentamiseen
· liiketoiminnan suunnitteluun ja tuotekehitykseen
· markkinointiviestintään, uutiskirjeisiin, kohdistettuun mainontaan ja muuhun mainontaan
· verkkosivuston käyttökokemuksen parantamiseen
· markkinatutkimukseen sekä muihin tutkimuksiin ja analyyseihin

Rekisterinpitäjänä LAURI huolehtii siitä, että rekisteröidyn henkilön edut ja oikeudet arvioidaan huolellisesti. Henkilötietoja kerätään tietosuojakäytännön mukaisesti, eikä niitä käsitellä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojakäytännössä on mainittu.

​ 

5. REKISTERIN SISÄLTÖ 
Rekisteri voi sisältää seuraavia yksityiskohtia:
· Yhteystiedot sisältävät nimen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen, majoituspaikan nimen sekä osoitteen matkakohteessa
· Kansallisuuden
· Lasten iät
· Mahdolliset allergiat ja erityisruokavaliot, jotka vaikuttavat olennaisesti palvelun toteutukseen
· Lääketieteelliset tiedot, jotka vaikuttavat olennaisesti palvelun toteutukseen
· Luottokortin tiedot vuokrauspalveluja tarjottaessa
· Tieto palveluista ja asiakkaan ostamista tavaroista, sekä niiden toimituksesta ja laskutuksesta
· Rekisteröidyn tiedustelut, kommentit tai muut reaktiot verkossa
· Rekisteröidyn lähettämä materiaali (esimerkiksi kuva)
· Asiakaspalaute, luvat, sopimukset ja kiellot

· Y-tunnus, yhteyshenkilön asema yrityksessä sekä laskutuksen tiedot (kun kyseessä ovat yritysasiakkaat)

 

LAURI pyytää aikuisia ilmoittamaan alaikäisten lastensa iät turvallisen ja sujuvan asiakaspalvelun turvaamiseksi. Lisäksi asiakkaita pyydetään ilmoittamaan mahdollisista allergioista, erityisruokavaliosta ja lääketieteellisistä tiedoista tapauksissa, joissa ne voivat merkittävästi vaikuttaa tilatun palvelun turvallisuuteen ja sujuvuuteen. Teknisesti kerätyt tiedot verkon käytöstä voivat olla IP-osoite ja sijaintimaa tai -kaupunki, verkon käyttö ja ajoitus, käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän ja ohjelmistoversion tyyppi, selaimen tyyppi ja kieliasetukset, asiakaspalvelun vuorovaikutus eri palvelukanavissa sekä ulkoiset sivustot, joista käyttäjä on saapunut ja joihin käyttäjä siirtyy LAURIn verkosta. LAURI voi kerätä tietoa palveluiden käytöstä evästeillä.

​ 

6. LUOVUTUSTIETOJEN SÄÄNNÖLLISET MÄÄRÄPAIKAT
Henkilötietoja luovutetaan LAURIn toimittajille ja kumppaneille vain silloin, kun henkilötietojen omistaja (rekisteröity) osallistuu ostettuun tai tarjottuun palveluun, jonka LAURIn toimittaja tai kumppani järjestää osittain tai kokonaan. Yksittäisissä tapauksissa LAURI ilmoittaa asiakkaan tai sidosryhmän päivämäärän osoitetaholle, jos rekisteröity pyytää LAURIa tekemään niin tai jos toimivaltainen viranomainen vaatii LAURIa luovuttamaan erikseen yksilöityjä tietoja LAURIn rekisteristä voimassa olevan lainsäädännön perusteella.

 

7. HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN KOLMANSIIN MAIHIN TAI KANSAINVÄLISIIN JÄRJESTÖIHIN
Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin. Yksittäisissä tapauksissa LAURI luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille tai kansainvälisille järjestöille, jos asiakas tai sidosryhmä on antanut toimeksiannon tähän tarkoitukseen ja LAURI on yhdessä tietosuojavastaavan ja Suomen tietosuojaviranomaisen kanssa tehnyt kolmannen maan todellisen turvallisuustason riskien ja laatujärjestelmien arvioinnin.

​ 

8. REKISTERIN TURVAAMISEN PERIAATTEET
LAURI suojaa henkilötietoja huolellisesti koko elinkaarensa ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuojakäytäntöjä ja tietoturvaa. Rekisterinpitäjä kerää ja käsittelee toiminnalleen tarpeellisia henkilötietoja. Digitaalisen materiaalin saatavuutta on rajoitettu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, ja lisäksi sitä on rajoitettu kunkin työntekijän työnkuvan ja sen vaatimusten mukaan. Asiakirjat tallennetaan lukittuihin tiloihin, henkilötietojen saantia on rajoitettu ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus. Järjestelmätoimittajat käsittelevät henkilötietoja tietoturvallisissa palvelinlaitteissa. Tiedot hävitetään tietoturvaohjeiden mukaisesti.

9. OIKEUS TUTUSTUA
Rekisteröidyllä on oikeus tietää, mitä henkilötietoja rekisteriin tallennetaan. Lisäksi rekisteröidyllä on riittävän tarkan tarkastuspyynnön jälkeen oikeus tietää tiedot itsestään ja tiedot mahdollisista tallenteista. Tarkastuspyyntö pitäisi osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna tietosuojavastaavalle (kohta 2).

​ 

10. OIKEUS OIKAISTA JA POISTAA
LAURI on rekisterinpitäjänä oikeutettu korjaamaan rekisteröidyn osoittamat virheelliset tiedot rekisterissä. Rekisterinpitäjä on velvollinen tarkistamaan tietojen asiaankuuluvuuden ja ajantasaisuuden omatoimisesti. Rekisteröity voi vaatia poistamaan kaikki itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa käsittelytoimintoa.

​ 

11. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada itsestään henkilötietoja, jotka hän on alun perin lähettänyt LAURIlle, organisoidussa, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja hänellä on oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojenkäsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

​ 

12. TIETOJEN POISTAMINEN JA SÄILYTYSAIKA

Henkilötiedot tallennetaan rekisteriin vähintään vuoden kuluttua sopimusvelvoitteiden päättymisestä, ellei laissa toisin sovita tai vaadita. LAURI poistaa asiakkaan henkilötietoja myös erikseen pyydettäessä lukuun ottamatta tapauksia, joissa laki sanoo toisin tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, jossa LAURI vaatii tietojen säilyttämistä tai muu osapuoli on hakenut Suomen tuomioistuimelta turvallisuussuojelupäätöstä tietoihin.

​ 

13. TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN MUUTOKSET
LAURI voi tehdä muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön. Päivitetty tietosuojakäytäntö on saatavilla nettisivuillamme, jotta käyttäjät voivat varmistaa, kuinka heidän henkilötietojaan käsitellään.

 

B) YLEISET SOPIMUSEHDOT LAURIN TARJOAMILLE PALVELUILLE JA TUOTTEILLE

Seuraavia ehtoja sovelletaan kaikkiin palveluihin ja tuotteisiin, joita tarjoavat ja toimittavat kaikkina vuodenaikoina LAURIn majatalon, käsityöliikkeen ja käsityöateljeen (jäljempänä LAURI) omistajayhtiö Hilla House Oy, Rovaniemellä, Suomessa ja muilla alueilla, joilla palvelut toimitetaan.

​ 

1. MÄÄRITELMÄT

”LAURI”, joka on määritelty kaikkien LAURIn tuotteiden, toimintojen ja vuokrausten tarjouksessa tai tilausvahvistuksessa, on seuraava yritys ja kiinteistö, joka sijaitsee seuraavassa osoitteessa: Hilla House Oy, y-tunnus 2860272-4; osoite: Pohjolankatu 25, 96100 Rovaniemi, Suomi. 

”Kuluttaja” on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on toimittanut tilauksen.

”Tilaus” on mitä tahansa kirjallinen dokumentaatio kuluttajalta LAURIlle varausta varten.

”Tilausvahvistus” on mikä tahansa LAURIn kuluttajalle toimittama dokumentaatio, mukaan lukien tuotteiden, toimintojen tai vuokrien hinnat ja eritelmät sekä niiden saatavuuden varmistaminen.

”Toiminta/aktiviteetit” sisältää kaikki LAURIn tarjoamat palvelut vuokria lukuun ottamatta.

”Vuokrauksiin” kuuluvat LAURIn tarjoamat yöpymispalvelut ja tilojen vuokrauspalvelut.

”Tuotteet” ovat LAURIn tarjoamia tuotteita.

​ 

2. PALVELUT JA HINNAT 

Toiminnot, vuokrat ja tuotteet, jotka LAURI tarjoaa ja toimittaa näiden ehtojen mukaisesti, sekä hinnat, on esitetty verkkosivuilla www.laurihouse.com ja muilla verkkoalustoilla, jotka liittyvät tähän sivustoon. Annettuihin hintoihin sisältyy Suomen verotuslakien ja -asetusten mukainen arvonlisävero.

LAURI pidättää itsellään oikeuden muuttaa sellaisten toimintojen, vuokrien ja tuotteiden hintoja, joita kuluttaja ei ole vielä maksanut, jos sellaiset kustannukset, joihin LAURI ei voi vaikuttaa, nousevat ennakoimattomiin (mukaan lukien verot, polttoaineen hinnat jne.).

 

3. TUOTTEIDEN PALAUTUS JA HYVITYS

Jos kuluttaja ei ole tyytyväinen tuotteeseensa, LAURI hyväksyy käyttämättömän tuotteen palautuksen 14 päivän kuluessa sen ostopäivästä. Kun LAURI saa palautetun tuotteen, LAURI maksaa täyden hyvityksen (pois lukien toimituskulut, jos tuote on lähetetty).

Palautus käsitellään 14 arkipäivän kuluessa siitä hetkestä, kun palautettava tuote saapuu LAURIlle.

Alennustuotteet, yksilölliset tuotteet (esim. räätälöidyllä kaiverruksella), elintarvikkeet ja juomat eivät ole oikeutettuja palautukseen.

LAURI ei myönnä hyvityksiä muiden tahojen, kuten jakelijoiden tai vähittäiskauppakumppaneiden kautta ostetuista tuotteista.

Palautetut tuotteet on toimitettava LAURIlle käyttämättömänä, alkuperäisessä pakkauksessa ja siinä kunnossa kuin ne on vastaanotettu. Jos tämä ehto ei täyty, hyvitykseen ei ole oikeutettu tai siitä on maksettava varastointimaksu. LAURI ei ole vastuussa palautuslähetyksessä vahingoittuneista tai kadonneista tavaroista, minkä vuoksi suositellaan vakuutettua ja jäljitettävää postipalvelua. LAURI ei pysty myöntämään hyvitystä ilman tuotteen (tuotteiden) tosiasiallista vastaanottoa tai todistetta vastaanotetusta palautuksesta.

Kaikki tavarat tarkastetaan palauttaessa. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että tuote palautetaan LAURIlle sopimattomassa kunnossa, saatetaan se joutua lähettämään takaisin kuluttajalle hänen kustannuksellaan. Viallinen tai vaurioitunut tuote voidaan korvata LAURIlla. Tällöin LAURI korvaa kulut, jotka kuluttajalle tulee lähetyksen toimituksesta. Viallisia tai vaurioituneita tuotteita lukuun ottamatta kuluttaja maksaa lähetyskulut tuotteen palauttamisesta LAURIlle. Toimituskuluja ei palauteta.

 

Osoite tuotteiden palautusta varten:

Hilla House Oy 

Pohjolankatu 25 

96100 Rovaniemi 

Suomi 

Puhelin +358 44 70 600 60 

​ 

4. AKTIVITEETTIEN JA VUOKRAUSTEN MUUTOKSET

Muutokset aktiviteetteihin tai vuokrauksiin 1.4-14.11 välillä voidaan tehdä veloituksetta vähintään 7 päivää ennen kyseistä tapahtumaa, riippuen saatavuudesta.

Muutokset aktiviteetteihin tai vuokrauksiin 15.11-31.3 välillä voidaan tehdä veloituksetta vähintään 30 päivää ennen tapahtumaa, riippuen saatavuudesta.

Muutokset aktiviteetteihin tai vuokrauksiin 15.12-10.1 ja 1.2-29.2 välillä voidaan tehdä seuraavin ehdoin: jos saatavuutta on; ilman hintaerohyvitystä, jos listahinta on alhaisempi muutoksen jälkeen, kuin alkuperäinen hinta. Jos listahinta muuttuu korkeammaksi muutoksen jälkeen, on kuluttajan maksettava hintaero.

Alihankkijan tarjoamiin aktiviteetteihin sovelletaan alihankkijan ehtoja.

 

5. AKTIVITEETTIEN JA VUOKRAUSTEN PERUUTUKSET 

Aktiviteetit ja vuokraukset 1.4-14.11 välillä: jos kuluttaja peruuttaa aktiviteetit tai vuokraukset vähintään 7 päivää aikaisemmin, voidaan koko hinta hyvittää takaisin. Jos peruutukset tapahtuvat alle 7 päivää ennen aktiviteetin tai vuokrauksen alkua, hintaa ei hyvitetä takaisin.

Aktiviteetit ja vuokraukset 15.11-31.3 välillä: jos kuluttaja peruuttaa aktiviteetit tai vuokraukset vähintään 30 päivää ennen tapahtumaa, voidaan koko hinta hyvittää takaisin. Jos peruutukset tapahtuvat alle 30 päivää ennen aktiviteetin tai vuokrauksen alkua, hintaa ei hyvitetä takaisin.

Aktiviteetteihin ja vuokrauksiin, jotka ovat 15.12-10.1 ja 1.2-29.2 välillä: Jos kuluttaja peruuttaa tapahtuman, hintaa ei hyvitetä takaisin.

Poikkeustapauksissa, kuten rakennuksen vahingoilla tai liiketoiminnan muutoksella tai lopettamisella, LAURIlla on oikeus peruuttaa varaukset viimeistään 30 päivää ennen saapumispäivää. Tällöin asiakkaan mahdollisesti suorittamat maksut palautetaan.​

Alihankkijan tarjoamiin aktiviteetteihin sovelletaan alihankkijan ehtoja.

 

6. SISÄÄNKIRJAUTUMINEN JA ULOSKIRJAUTUMINEN

Majoittuessa Laurin majatalossa sisäänkirjautumisaika on aikaisintaan saapumispäivänä kello 15.00 ja uloskirjautumisaika viimeistään kello 12.00 lähtöpäivänä. Myöhäiselle sisäänkirjautumiselle tai aikaiselle uloskirjautumiselle ei ole aikarajoituksia.

Muissa vuokrauksissa sisään- ja uloskirjautumisaika sovitaan erikseen.

Aktiviteeteissa kuluttajan on kirjauduttava sisään sovittuun paikkaan viimeistään sovittuna ajankohtana.

​ 

7. MUUT SÄÄNNÖT

Jokaisella kuluttajalla, joka tilaa vuokrauksia tai aktiviteetteja LAURIlta, on oltava voimassa oleva henkilöllisyystodistus (tästä lähtien: henkilötodistus) mukanaan. LAURIlla on oikeus pyytää henkilöllisyystodistusta ja kerätä siitä henkilötiedot LAURIn tietosuojakäytännön mukaisesti.

Vain yli 16-vuotias saa käyttää LAURIn palveluita ilman huoltajuutta tai holhousta.

Alennuksia alaikäisille valikoiduista LAURIn tarjoamista palveluista voi olla saatavilla. Tässä tapauksessa ne ovat julkisesti nähtävillä www.laurihouse.com verkkosivuilla.

Lemmikit eivät ole sallittuja missään LAURIn kiinteistöissä.

Tupakointi ei ole sallittua missään LAURIn tontilla sijaitsevien tilojen sisä- ja ulkopuolella, lukuun ottamatta sisäpihan merkittyä tupakointialuetta. Jos tätä sääntöä ei noudateta, LAURIlla on oikeus evätä oikeus asuintiloihinsa ja/tai kaikkien palveluidensa toimittamiseen sekä periä 200 euron lisämaksu.

LAURIn työntekijöitä, agentteja, alihankkijoita, kuluttajia tai muita käyttäjiä ei saa ahdistella, ärsyttää, pelotella tai uhkailla. Jos tätä sääntöä ei noudateta, LAURIlla on oikeus evätä pääsy tiloihinsa ja/tai palveluihinsa. LAURIlla on oikeus milloin tahansa evätä pääsy tiloihinsa ja/tai kaikkien palveluidensa toimittamiseen ilman perusteluita. Tässä tapauksessa maksettujen, mutta käyttämättömien tuotteiden, aktiviteettien tai vuokrausten hinta hyvitetään kokonaan.

 

8. VASTUU

LAURI ei ole vastuussa mistään vahingossa tapahtuvasta vahingosta tai vammasta, joka ei johdu LAURIn tai sen työntekijöiden huolimattomuudesta tai viallisten laitteiden toimittamisesta. Kuluttaja hyväksyy sen, että hän käsittelee yksinomaan omalla vastuullaan käsityöpajan sekä keittiön työkaluja ja laitteita. Jos kuluttajalla on jokin sairaus tai vamma (esimerkiksi sydänsairaus, astma, diabetes, epilepsia, selkä- tai lonkkavaiva), joka voi vaikuttaa hänen kykyynsä osallistua palveluihin, hänen on ennen palveluihin osallistumista kuultava lääketieteellisiä asiantuntijoita kyvystään osallistua kyseiseen palveluun. Jos kuluttajalla on jokin edellä mainituista sairauksista tai vammoista, hän on velvollinen ilmoittamaan LAURIn henkilökunnalle ennen LAURin aktiviteettien ostamista, että hän osallistuu kaikkiin aktiviteetteihin omalla vastuullaan. Jos kuluttaja tuntee huimausta, heikkoa oloa tai huonovointisuutta LAURIn palvelua tarjottaessa, hänen on ilmoitettava siitä henkilökunnalle välittömästi. Henkilökohtainen matkavakuutus on aina erittäin suositeltavaa omistaa.

​ 

9. YLIVOIMAINEN ESTE (FORCE MAJEURE)

Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa mistään maksukyvyttömyydestä, vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat ehdottomasta ylivoimaisesta esteestä tai osapuolen toiminnan kohtuuttomasta heikentymisestä vastaavanlaisesta syystä (mukaan lukien muun muassa sota, lakko, sää, lumen puute tai muu luonnontila jne.). Jos kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), osapuolen on ilmoitettava tästä välittömästi kirjallisena toiselle osapuolelle ylivoimaisen esteen edellytyksen jatkumisesta ja olosuhteiden mahdollisista muutoksista ylivoimaisen esteen jatkuessa.

Ylivoimaisen esteen kohdatessaan osapuolten on myös toteutettava kaikki käytettävissään olevat kohtuulliset toimenpiteet minimoidakseen ylivoimaisen esteen vaikutukset tämän sopimussuhteen mukaisten velvoitteiden täyttymiseen.

 

10. SOVELLETTAVA LAKI JA TOIMIVALTA

Näitä tietosuojakäytäntöjä ja sopimusehtoja sovelletaan ja tulkitaan Suomen lain mukaisesti. Suomen tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta ratkaista kaikki tällaiseen vaatimukseen liittyvät riidat, kiistat tai vaatimukset. Rovaniemellä sijaitseva Lapin käräjäoikeus toimii ensimmäisen asteen tuomioistuimena.

 

11. MAHDOLLISUUS TULKITA SOPIMUSTA SITEN, ETTÄ VAILLINAINEN EHTO JÄTETÄÄN HUOMIOTTA JA MUU OSA SOPIMUKSESTA JÄÄ VOIMAAN (SEVERABILITY)

Jos jokin näiden ehtojen osa, termi tai määräys on osittain tai kokonaan pätemätön, laiton tai täytäntöönpanokelvoton, niin muiden säännösten pätevyys tai täytäntöönpanokelpoisuus, näiden ehtojen osat ja muut osat pysyvät täysimääräisesti voimassa.

 

C) YLEISET SOPIMUSEHDOT VERKKOSIVUN WWW.LAURIHOUSE.COM KÄYTTÖÖN

Näissä sopimusehdoissa määritellään Hilla House Oy:n verkkosivuston käyttöä koskevat säännöt ja määräykset, jotka sijaitsevat verkkotunnuksessa www.laurihouse.com.

Käyttämällä tätä sivustoa, oletamme että hyväksyt nämä ehdot. Älä jatka LAURIn verkkosivuston käyttöä, jos et hyväksy kaikkia tällä sivulla mainittuja ehtoja.

Näihin käyttöehtoihin, tietosuojailmoitukseen ja vastuuvapauslausekkeeseen sekä kaikkiin sopimuksiin sovelletaan seuraavaa terminologiaa: ”asiakas”, ”sinä” ja ”sinun” viittaavat sinuun eli henkilöön, joka kirjautuu tällä verkkosivustolle ja noudattaa yhtiön sopimusehtoja. ”Yhtiö”, ”me”, ”meidän” ja ”meitä” viittaavat yhtiöömme. ”Osapuoli”, ”osapuolet” ja ”me” viittaavat sekä asiakkaaseen että itseemme.

 

Kaikilla ehdoilla tarkoitetaan tarjousta, hyväksymistä ja maksun vastiketta, jotka ovat välttämättömiä asiakkaalle antamaamme apua koskevan prosessin toteuttamiseksi tarkoituksenmukaisimmalla tavalla asiakkaan nimenomaiseen tarkoitukseen, joka koskee yhtiön ilmoittamien palvelujen tarjoamista Suomen voimassa olevan lain mukaisesti ja sitä soveltaen.

Kaikkea edellä mainittua terminologiaa tai muita sanoja yksikössä, monikossa, arvossa ja/tai  hän tai  ne, pidetään vaihdettavissa ja siten viitattavissa samaan.

 

Evästeet

Käytämme evästeitä. Käyttämällä LAURIn verkkosivua, suostut käyttämään evästeitä Hilla House Oy:n tietosuojakäytännön mukaisesti. Useimmat interaktiiviset sivustot käyttävät evästeitä, joiden avulla voimme hakea käyttäjän tiedot jokaisesta vierailusta. Sivustomme käyttää evästeitä tiettyjen alueiden toimivuuden mahdollistamiseksi, jotta ihmisten on helpompi vierailla verkkosivustollamme. Jotkin tytäryhtiömme tai mainoskumppanimme, kuten Google Ads ja Facebook Pixel, voivat myös käyttää evästeitä kerätäkseen tietoja kävijöiltä.

 

Lisenssi

Ellei toisin mainita, Hilla House Oy ja/tai sen lisenssinantajat omistavat kaiken LAURIn verkkosivuston aineiston immateriaalioikeudet. Kaikki immateriaalioikeudet pidätetään. Voit käyttää aineistoa LAURIn verkkosivustolta omaan henkilökohtaiseen käyttöösi, johon sovelletaan näissä käyttöehdoissa asetettuja rajoituksia.

Et saa:

 • Uudelleen julkaista materiaalia LAURIn verkkosivustolta

 • Myydä, vuokrata tai alilisensoida materiaalia LAURIn verkkosivustolta

 • Kopioida materiaalia LAURIn verkkosivustolta

 • Jakaa sisältöä uudelleen LAURIn verkkosivustolta

 

Tämä sopimus alkaa tämän sopimuksen voimaantulopäivänä. Tämän verkkosivuston osat tarjoavat käyttäjille mahdollisuuden julkaista ja vaihtaa mielipiteitä ja tietoja tietyillä verkkosivuston alueilla. Hilla House Oy ei suodata, muokkaa, julkaise tai tarkastele kommentteja ennen niiden läsnäoloa verkkosivustolla. Kommentit eivät vastaa Hilla House Oy:n, sen asiamiesten ja/tai tytäryhtiöiden näkemyksiä ja mielipiteitä. Sovellettavien lakien sallimissa rajoissa Hilla House Oy ei ole vastuussa kommenteista eikä mistään korvausvastuusta, vahingoista tai kuluista, jotka aiheutuvat ja/tai ovat aiheutuneet tämän verkkosivuston kommenttien käytöstä ja/tai julkaisusta ja/tai ilmestymisestä.

Hilla House Oy pidättää oikeuden seurata kaikkia kommentteja ja poistaa kaikki kommentit, joita voidaan pitää sopimattomina, loukkaavina tai jotka rikkovat näitä käyttöehtoja.

 

Vakuutat ja edustat, että:

 • Sinulla on oikeus julkaista kommentit verkkosivuillamme ja sinulla on kaikki tarvittavat lisenssit ja suostumukset siihen;

 • Kommentit eivät loukkaa mitään immateriaalioikeuksia, mukaan lukien rajoituksetta minkään kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia, patentteja tai tavaramerkkejä;

 • Kommentit eivät sisällä mitään halventavaa, herjaavaa, loukkaavaa, sopimatonta tai muuten lainvastaista materiaalia, joka loukkaa yksityisyyttä

 • Kommentteja ei käytetä yrityksen tai mukautetun liiketoiminnan, kaupallisen toiminnan tai lainvastaisen toiminnan pyytämiseen tai edistämiseen.

 

Myönnät täten Hilla House Oy:lle ei-yksinomaisen lisenssin käyttää, jäljentää, muokata ja valtuuttaa muita käyttämään, jäljentää ja muokata kommenttejasi missä tahansa muodossa, muodoissa tai mediassa.

 

Hyperlinkittäminen sisältöömme

Seuraavat organisaatiot voivat linkittää verkkosivuillemme ilman kirjallista etukäteishyväksyntää:

 • Valtion virastot

 • Hakukoneet

 • Uutisorganisaatiot

 • Verkkohakemiston jakelijat voivat linkittää verkkosivuillemme samalla tavalla kuin hyperlinkit muiden listattujen yritysten verkkosivustoille; ja

 • Järjestelmälaajuiset akkreditoidut yritykset lukuun ottamatta voittoa tavoittelemattomia organisaatioita sekä hyväntekeväisyysjärjestöjä eivät saa hyperlinkittää verkkosivuillemme

 

Nämä organisaatiot voivat linkittää kotisivullemme, julkaisuihin tai muihin verkkosivuston tietoihin niin kauan kuin linkki: (a) ei ole millään tavalla petollinen; (b) ei väärällä tavalla merkitse linkittävän osapuolen ja sen tuotteiden ja/tai palveluiden sponsorointia, hyväksymistä tai hyväksymistä; ja (c) sopii linkittämisen yhteydessä sijaitsevan osapuolen sivustoon.

Voimme ottaa huomioon ja hyväksyä seuraavanlaisten organisaatioiden muita linkkipyyntöjä:

 • yleisesti tunnettuja kuluttaja- ja/tai yritystietolähteitä;

 • dot.com-yhteisösivustot;

 • hyväntekeväisyysjärjestöjä edustavat järjestöt tai muut ryhmät

 • verkkohakemiston jakelijat

 • internet-portaalit

 • kirjanpito-, laki- ja konsulttiyritykset

 • oppilaitokset ja ammattiyhdistykset.

 

Hyväksymme näiden organisaatioiden linkkipyynnöt, jos päätämme, että: (a) linkki ei saa meitä näyttämään epäsuotuisalta itsellemme tai akkreditoituille yrityksillemme; (b) organisaatiolla ei ole negatiivisia tietoja kanssamme; c) hyperlinkin näkyvyydestä meille koituva hyöty kompensoi Hilla House Oy:n puuttumista; ja d) linkki on yleisen resurssitiedon yhteydessä. Nämä organisaatiot voivat linkittää kotisivullemme niin kauan kuin linkki: a) ei ole millään tavalla petollinen; b) ei väärällä tavalla merkitse linkittävän osapuolen ja sen tuotteiden tai palvelujen sponsorointia, hyväksymistä tai hyväksymistä; ja (c) sopii linkittävän osapuolen sivuston yhteyteen.

Jos olet yksi edellä 2 kappaleessa luetelluista organisaatioista ja olet kiinnostunut linkittämään verkkosivuillemme, sinun tulee ilmoittaa meille lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Hilla House Oy. Liitä mukaan nimesi, organisaatiosi nimi, yhteystietosi sekä sivustosi URL-osoite, luettelo kaikista URL-osoitteista, joista aiot linkittää verkkosivustoomme, sekä luettelo sivustollamme olevista URL-osoitteista, joihin haluat linkittää. Ole hyvä ja odota 2-3 viikkoa vastausta.

 

Hyväksytyt organisaatiot voivat hyperlinkittää verkkosivustoomme seuraavasti:

 • Käyttämällä toiminimeämme; tai

 • Käyttämällä yhtenäistä resurssien paikanninta, joka on linkitetty; tai

 • Käyttämällä mitä tahansa muuta kuvausta verkkosivustomme linkityksestä, että se on järkevässä kontekstissa ja muodossa sisältöä linkittävän osapuolen sivustolla.

 

Hilla House Oy:n logoa tai muita kuvituksia ei saa käyttää ilman tavaramerkkilisenssisopimusta.

 

iFrames

Ilman ennakkohyväksyntää ja kirjallista lupaa et saa luoda verkkosivujemme ympärille kehyksiä, jotka muuttavat millään tavalla verkkosivustomme visuaalista esitystä tai ulkoasua.

 

Sisältövastuu

Emme ole vastuussa mistään sisällöstä, joka näkyy verkkosivustossasi. Suostut suojelemaan ja puolustamaan meitä kaikkia verkkosivustollesi nousevia väitteitä vastaan. Verkkosivustolla ei saa esiintyä linkkejä, jotka voidaan tulkita loukkaavaksi, säädyttömäksi, rikolliseksi tai joka loukkaa tai puoltaa kolmannen osapuolen oikeuksien loukkaamista tai muuta loukkausta.

 

Sinun tietosuojasi

Ole hyvä ja lue tietosuojakäytäntömme.

 

Oikeuksien pidättäminen

Pidätämme oikeuden pyytää sinua poistamaan kaikki linkit tai tietyn linkin verkkosivuillemme.

Hyväksyt poistaa välittömästi kaikki linkit verkkosivustoomme pyynnöstä. Pidätämme myös oikeuden aamentaa nämä ehdot ja linkkiehdot milloin tahansa. Jatkamalla linkittämistä verkkosivustoomme sitoudut noudattamaan näitä linkittämisehtoja ja sääntöjä.

 

Linkkien poistaminen nettisivuiltamme

Jos löydät sivustoltamme jonkin linkin, joka on loukkaava mistä tahansa syystä, olet milloin tahansa vapaa ottamaan yhteyttä ja ilmoittamaan siitä meille. Tarkastelemme pyyntöjä linkkien poistamisesta, mutta emme ole velvollisia poistamaan niitä tai vastaamaan suoraan sinulle.

Emme takaa, että tällä sivustolla olevat tiedot ovat oikeita, emmekä takaa sen täydellisyyttä tai tarkkuutta; emme myöskään lupaa varmistaa, että verkkosivusto pysyy saatavilla tai että sivustolla oleva materiaali pidetään ajan tasalla.

 

Vastuuvapauslauseke

Sovellettavan lain sallimissa rajoissa suljemme pois kaikki verkkosivustoomme ja tämän verkkosivuston käyttöön liittyvät esitykset, takuut ja ehdot. Mikään tässä vastuuvapauslausekkeessa ei:

 • rajoita tai sulje pois vastuumme kuolemasta tai henkilövahingoista;

 • rajoita tai sulje pois meidän tai sinun vastuutasi petoksesta tai vilpillisestä vääristelystä;

 • rajoita mitä tahansa meidän tai sinun vastuitasi tavalla, joka ei ole sallittua sovellettavan lain mukaan; tai

 • sulje pois kaikkia meidän tai sinun vastuitasi, joita ei voida sulkea pois sovellettavan lain mukaan.

Tässä jaksossa ja muualla tässä vastuuvapauslausekkeessa määrättyjä vastuunrajoituksia ja kieltoja: a) sovelletaan edelliseen kappaleeseen ja b) säädellään kaikkiin vastuuvapauslausekkeesta johtuviin velkoihin, mukaan luettuina sopimukseen, rikkomiseen ja lakisääteisen velvollisuuden rikkomiseen liittyviin velkoihin. Niin kauan kuin verkkosivusto ja sivustolla olevat tiedot ja palvelut ovat maksuttomia, emme ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista.

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
bottom of page